องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

          ๔.๑ การศึกษา

                   โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
                  
จำนวน ๓ แห่ง

          1. โรงเรียนประชุมเขตศึกษา     ตั้งอยู่หมู่ ๑๑
          2. โรงเรียนวัดมูลเหล็ก            ตั้งอยู่หมู่ ๕
          3. โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฏร์บำรุง)     ตั้งอยู่หมู่ ๘

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ๓ แห่ง
          1
. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชุมเขตศึกษา (จัดตั้งเอง)   ตั้งอยู่หมู่ ๑๑
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมูลเหล็ก (จัดตั้งเอง)          ตั้งอยู่หมู่ ๕
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองสอง (ถ่ายโอน)       ตั้งอยู่หมู่ ๘

          ๔.๒ สาธารณสุข

                   สถานพักผ่อนหย่อนใจ

                   สนามกีฬาท้องถิ่น    แห่ง

                   สนามกีฬาเอกชน   -  แห่ง

                   สวนสาธารณะ      -  แห่ง

                   สวนสุขภาพ        -  แห่ง

          ๔.๓ อาชญากรรม
                            
-
         
๔.๔ ยาเสพติด

                             - บางหมู่ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่บ้าง

          ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
                            
- มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ