องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
กองคลัง

 
นางมะลิด สารภาพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางกัญญา นิลสอน   ว่าง
นักวิชาการพัสดุ   นักวิชาการการเงินและบัญชี
   
ว่าง   นางมลวรรณ บุญแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางกาญจนา พุ่มนาค นางสาวกัลยาณี  ผลทอง นางสาวอรวี  มาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี