15  มิ.ย. 2565
ซื้อ1.อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดกล่อง จำนวน 935 กล่อง โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 2. อาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดกล่อง จำนวน 429 กล่อง โรงเรียนประชุมเขตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชาวเหนือ - วังเรือ หมู่ 1,2,3 ตำบลบ้านสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มใสก้อนและคลอรีนน้ำ ๑๐%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง