องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-04-19][ผู้อ่าน 82]
 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 86]
 
  การรณรงค์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ[วันที่ 2022-12-30][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 29]
 
  การจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 7]
 
  การจัดโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565การจัดทำพรมเช็ดเท้า[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 36]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 91]
 
  การลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 34]
 
  "กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 223]
 
  การดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 149]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 213]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม"[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 168]
 

หน้า 1|2|3