องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 

 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
  กิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม"
  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ภายในตำบลบ้านสร้าง
 
11 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างด้านการบริหารงานบุคคล
11 พ.ค. 2565 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
28 เม.ย. 2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
28 เม.ย. 2565 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 เม.ย. 2565 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
3 ก.พ. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
5 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟืนฟูคลองวังรี หมู่ 3
10 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังรี หมู่ 3
25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายเลียบคลองวังรีฝั่งขวา หมู่ที่ 3
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564